aap-heart-logo-guld-grå

GDPR

Privatlivspolitik hos all-about-people

SÅ finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe.

Privatlivspolitik

Jeg tager din databeskyttelse alvorligt

Jeg, Susanne Boa, behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data. Jeg sikrer, at dine persondata og personfølsomme data behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Persondataloven udstikker retningslinjer for min datahåndtering

Jeg sikrer fair og transparent databehandling

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg indsamler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Jeg anvender denne type data om dig

Jeg anvender data om dig for at sikre kvalitet i mine ydelser og gøre min service bedre. De data, jeg anvender, omfatter:

 

  • Almindelige persondata (fx navn, adresse, arbejdssted, telefonnummer, mail adresse og faktureringsadresse)

  • Følsomme data (fx CPR.nr., journalnotater)

  • Jeg anvender desuden cookies på min hjemmeside til at:

  • Genkende brugere fra gang til gang

  • Måle og analysere trafik på www.all-about-people.dk

  • Forbedre hjemmesiden og sikre fuld udnyttelse af hjemmesidens services

 

Hvis du ikke ønsker at tillade cookies fra www.all-about-people.dk på din computer/smartphone/tablet eller tilsvarende enhed, kan brugen af cookies i de fleste nye browsere afvises/deaktiveres samt slettes ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Besøg da venligst din browsers hjemmeside for information og vejledning. Hvis du vælger at deaktivere cookies, vil dele af hjemmesiden dog ikke fungere korrekt.

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

 

Det kan være:

  • I forbindelse med samtaleforløb (notetagning samt opbevaring af dine oplysninger)

  • Administration af din relation til mig (registrering af din mailadresse og/eller anden adresse til brug for fakturering eller afregning)

  • Opfyldelse af lovkrav

Jeg behandler kun relevante og nødvendige persondata

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger.

 

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mine fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da mine ydelser er afhængige af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne på siden “kontakt” til at meddele mig dine ændringer.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Jeg opbevarer dine data i 5 år, i henhold til Psykologloven.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

 

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

 

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke.

Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande uden dit samtykke

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. For at undgå datatab tager jeg løbende back up af mit datasæt.

 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig i fht. diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata. Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Find mine kontaktoplysninger på siden “kontakt”. 

 

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om til de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne på siden “Kontakt” til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden behandler.

 

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.